Psykoterapia

Psykoterapia on vuorovaikutuksellinen hoitomuoto, jossa psykoterapeutti ja asiakas työskentelevät yhdessä sovitun tavoitteen eteen. Psykoterapia lisää itsehavainnoinnin kykyä ja tähtää psyykkiseen hyvinvointiin, sekä tukee elämänkriisien ylitse pääsemisessä. Psykoterapia ei ole tavallista keskustelua, vaan tavoitteisiin tähtäävää hoitoa.

Psykoterapiamuotoja on erilaisia. Tämä johtuu siitä että psykoterapiassa on kehittynyt ajan myötä erilaisia suuntauksia, joiden teoreettiset viitekehykset ovat vaikuttaneet terapioiden sisältöihin ja tekniikoihin.

Psykoterapiaa edeltää psykoterapia-arviointi, jossa useamman tapaamisen avulla kartoitetaan, onko elämäntilanne sopiva psykoterapiaan hakeutumiselle, sekä onko asiakkaalla halukkuutta, kykyä ja sitoutuneisuutta psykoterapiaan.

Psykoterapia on prosessi. Tapaamisia on yleensä 1 x tai 2 x viikossa (kesto. 45 min) sovitun aikajakson ajan. Tapaamisia on mahdollista pitää myös internetin välityksellä.

Milloin terapiaan?
Masennus, ahdistus, pelot, traumaattiset kokemukset, unihäiriöt, uupumus, parisuhdeongelmat, ja ongelmat vuorovaikutussuhteissa voivat olla psykoterapeuttisen työskentelyn kohteena.

Yksityisen terapian kustannukset
Yksityisestä psykoterapiasta aiheutuu kustannuksia, joten ennen hoidon aloittamista on hyvä suunnitella sen rahoittamista. On myös mahdollista hakea Kelasta tukea kuntoutuspsykoterapialle, jolloin tiettyjen kriteerien on täytyttävä. Olen Kelan palvelutuottaja. Lisää tietoa asiasta löydät Kelan nettisivuilta.

Psykoterapeuttiset palveluni

Integratiivinen psykoterapia
Integratiivisessa psykoterapiassa tavoite on huomioida asiakkaan yksilöllisiä tarpeita hyödyntäen psykoterapiatietoutta laajemmin. Integratiivinen psykoterapeutti on koulutuksensa aikana tutustunut erilaisiin psykoterapian viitekehyksiin ja osaa hyödyntää psykoterapiatietoutta laajemmin. Näitä viitekehyksiä ovat mm. psykodynaaminen psykoterapia, kognitiivinen psykoterapia, kognitiivis-analyyttinen psykoterapia. Omassa työssäni hyödynnän erityisesti psykodynaamisen, kognitiivisen psykoterapian sekä kognitivisanalyyttisen terapian (KAT) menetelmiä.

Traumojen ja kriisien hoito
Trauma-ja kriisihoidosta minulla on 20 vuoden kokemus ja mm. traumahoidossa paljon käytetyn EMDR-tekniikan koulutus (tasot I ja II).

Vahvaa kokemusta minulla on lisäksi epävakaan persoonallisuuden, syömishäiriöiden, masennuksen ja ahdistuksen hoidosta.